תקנון העמותה

                                                              תקנון עמותה מאושר בידי רשם העמותות:

פרטים נוספים ניתן לקבל באמצעות פנייה למזכירות העמותה.